فصل اول - درون اتم

 1 – به نظر کدام دانشمند بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟ الف) تامسون ب) رادرفورد ج) دموکریت د) دالتون

2 – کدام گزینه از شباهت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟ (خرداد 81 )

 الف) تمرکز جرم در هسته ب) وجود فضای خالی در اتم ج) خنثی بودن اتم د) اشاره به حرکت الکترون ها

3 – کدام گزینه از تفاوت های مدل اتمی رادرفورد و نیلزبور می باشد؟ الف) حرکت الکترون در اطراف هسته ب) نوع حرکت الکترون ها در اطراف هسته ج) وجود بار مثبت در هسته د) کروی بودن اتم

4 – کدام یک از موارد زیر از تفاوت های مدل اتمی تامسون و رادرفورد است؟ (مرداد81) الف) کروی بودن اتم ب) وجود بارهای مثبت و منفی ج) ذره ای بودن الکترون د) وجود فضای خالی در اتم

5– کدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد نیست؟

 الف) اتم، یک هسته ی کوچک دارد که بیشتر جرم اتم در آن قرار دارد ب) هسته ی اتم از ذره های ساخته شده که پروتون نامیده می شوند و دارای بار الکتریکی مثبت هستند

 ج) پروتون های سازنده هسته به وسیله الکترون ها محاصره شده اند، با این حال بیشتر اتم از فضای خالی تشکیل شده است

 د) الکترون ها روی مدارهای مشخصی در حال حرکت اند

 6 – مدل اتمی فعلی به نظریه ی کدام دانشمند نزدیک تر است؟

 الف) تامسون ب) بور ج) رادرفورد د) دالتون

 7- سنگین ترین ذره ی اتم .........و سبک ترین ذره ی آن ........نام دارد.

 الف) نوترون – پروتون

 ب) نوترون – الکترون

 ج)پروتون – نوترون

 د) الکترون – پروتون

 8 – ذره ای که دارای بار منفی است .......می گویند

 الف) الکترون ب) نوترون ج) پروتون د) الکترون یا نوترون

 9 – تعداد پروتون های اتم با تعداد .........برابر است

 الف) الکترون ها

 ب) نوترون ها

ج) الکترون ها و نوترون ها

د) مدارهای الکترونی

 10 – کدام ذره ی اتم بارالکتریکی ندارد؟

الف) پروتون ب)‌الکترون ج) پروتون و الکترون د) نوترون

 11- مدل اتمی بور برای اتم نیتروژن با عدد اتمی 7 و عدد جرمی 14 کدام است؟

 12 – اگر x نماد شیمیایی یک عنصر باشد در a و b نمایانگر چیست؟ الف) a عدد اتمی و b عدد جرمی

 ب) a عدد جرمی و b عدد اتمی

 ج) a تعداد پروتون ها، b تعداد الکترون ها

 د) a تعداد نوترون ها – b تعداد پروتون ها

 13 – کدام ذره ی اتم تعیین کننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد آن می باشد؟

الف) پروتون ب) نوترون ج) الکترون د) الکترون و نوترون

 14 – نماد شیمیایی کدام عنصر با توجه به نام لاتین آن درست نوشته شده است؟

الف)ch <-- chlorine ب) ph <-- phosphorus ج) ca <-- carbon د) He<--

Helium

 15 – تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون ها در کدام اتم برابر 4 است؟

 16 – تفاوت گزینه ی زیر نمی تواند نماد شیمیایی یک عنصر باشد؟ الف) A ب) B ج) AB د)

 Aa 17- اگر عدد اتمی عنصری و عدد جرمی آن 2z+3 باشد، تعداد نوترون ها کدام است؟ الف) Z ب) 2z ج)Z-3 د)

 Z+3 18- در اتم تعداد الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها به ترتیب کدام است؟ (کنکو تیزهوشان)

الف) 17-17-18 ب) 17-18-17 ج)35-35-18 د)35-18-35

 19 – با توجه به جدول کدام مقایسه ی زیر درست است؟ (کنکور تیزهوشان) ذره الکترون پروتون نوترون بار q1 q2 q3 جرم m1 m2 m3 الف) q2=-q1 ب) m3=m2-m1 ج) q2=q3+q1 د)

‌ m2=m1 20 – به چه ذراتی ایزوتوپ گفته می شود. به ذراتی که .......(شهریور81)

 الف) در تعداد الکترون و پروتون با یکدیگر فرق دارند ب) در تعداد پروتون با یکدیگر فرق دارند ج) در تعداد الکترون و نوترون با یکدیگر فرق دارند د) در تعداد نوترون با یکدیگر فرق دارند

 21 – ایزوتوپ از ایزوتوپ سبکتر است ، زیرا : (خرداد 81)

 الف) تعداد پروتون ها و الکتروهایش بیشتر است ب) تعداد الکترون هایش بیشتر است ج) تعداد نوتروهایش کمتر است د) تعداد پروتون هایش کمتر است

 22 - در کدام گزینه ایزوتوپ های یک عنصر وجود دارد؟

 23 – فراوان ترین و کمیاب ترین ایزوتوپ اکسیژن به ترتیب کدام است؟

 24 - چند نوترون دارد؟ الف) 8 ب) 10 ج) 18 د) 26

 25 – کدام عنصر زیر نافلز بوده و در دمای معمولی(اتاق) مایع است؟

الف) Hg ب)Ag ج)B د)

Br2 26 – ایزوتوپ های یک عنصر در کدام مورد زیر ممکن است با هم تفاوت داشته باشند؟

الف)‌خواص شیمیایی ب) خواص فیزیکی ج) خواص فیزیکی وابسته به جرم د) خواص فیزیکی و شیمیایی

 27 – انرژی هسته ای از کدام یک از مواد زیر منشاء می گیرد؟ الف) نوترون ب) پروتون ج) الکترون د) پروتون و الکترون

 28 – هسته ی کدام عنصر ناپایدار است؟

 29 – کدام یک از موارد زیر از بقیه برای موجودات زنده خطرناک تر است؟

 الف) پلوتونیم ب) اورانیم ج) رادیم د) پلونیم

 30 – از موارد پرتوزا در کدام یک از موارد زیر استفاده نمی شود؟

 الف) پزشکی هسته ای ب) کشاورزی ج) صنعت د) تولید سوخت های فسیلی

 31 – برسیلوس کدام عنصر را کشف کرده است؟ الف) سریم و توریم ب) سلیسیم و باریم ج) سریم و رادیم د) توریم و رادیم

 32 – اتمی که تعداد نوترون های آن بیش از 5/1 برابر پروتون های آن باشد، چه نوع باری دارد؟

الف) مثبت ب) منفی ج) هیچ باری ندارد( خنثی است) د)هم مثبت و هم منفی

 33 – فرایند شکافت هسته ای به کدام منظور صورت می گیرد؟

الف) رسیدن به انرژی بیشتر ب) پایدار شدن هسته ی ناپایدار ج) جذب نوترون بیشتر د) آزاد سازی نوترون

 34 – امروزه از انرژی هسته ای بیشتر در چه بخشی استفاده می شود؟

الف)‌بمب های هسته ای ب) پزشکی هسته ای ج) تولید انرژی الکتریکی د) صنعت و کشاورزی

 35 – سوخت بیشتر نیروگاه های هسته ای کدام است؟

 36 – منظور از تبدیل بمب به راکتور کدام است؟ روش خاصی برای ........

الف) تولید انرژی بیشتر ب) کنترل آزاد شده ج) تبدیل انرژی هسته ای به انرژی الکتریکی د) خنثی کردن بمب< br>

پاسخ تشریحی سؤالات فصل اول

 1.الف - تامسون در مورد ساختار اتم اظهار داشت : الکترون ها (با بار منفی ) مانند کشمش های درون یک کیک کشمشی در میان خمیری از بار مثبت پراکنده شده اند.

 2. ج – از دیگر شباهت های آن دو می توان به موارد زیر اشاره کرد: کروی بودن، وجود بارهای مثبت ومنفی، ذره ای بودن الکترون

 3 . ب – هر دو حرکت الکترون ها در اطراف هسته اشاره کردند . اما «نیلزبور» نوع (مسیر حرکت الکترونها را مشخص کرد . ولی رادرفورد به حرکت الکترون ها اشاره کرد بدون تعیین مسیر حرکت آنها

4.د – از دیگر موارد تفاوت آن دو می توان به تمرکز جرم درهسته ( رادرفورد) اشاره کرد. رادرفورد برای الکترون ها مداری در نظر نگرفت. این نظریه مربوط به نیلز بور است.

5. د – رادرفورد برای الکترون ها مداری در نظر نگرفت، این نظریه مربوط به نیلزبور است. 6. ب –

7. ب – سنگین ذره ی اتم نوترون است که تقریباً معادل 2000 الکترون جرم دارد . و سبک ترین ذره هم الکترون است. جرم پروتون هم حدود 1837 برابر الکترون است.

8. الف – هر الکترون دارای بار الکتریکی منفی برابر با بار الکتریکی مثبت پروتون می باشد. ولی نوترون فاقد بار الکتریکی است.

 9. الف – در اتم تعداد پروتون های (مثبت) با تعداد الکترون های (منفی) برابر است. پس اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است. ولی تعداد نوترون ها می تواند معادل آنها یا بیشتر باشد. (هیدروژن نوترون ندارد، به این ایزوتوپ هیدروژن پروتیم می گویند)

 10 . د

11. ب

 12. ب - a - عدد جرمی (تعداد نوترون ها + تعداد پروتون ها) b- عدد اتمی (تعداد پروتون ها)

 13. الف

 14. د

 15

. ب 30=26-56--->تعداد نوترون 4=26-

30 16 . ج نماد شیمیایی یک حرفی و یا دو حرفی است. اگر یک حرفی باشد حتماً از حرف بزرگ استفاده می شود و اگر دو حرفی باشد حتماً حرف اول را بزرگ و حرف دوم را حرف کوچک می نویسند.

 17 – د

 2z+3-z=z+3 18 – الف- اتم به تعداد پروتون ها (عدد اتمی) الکترون دارد. نوترون ها مساوی است با عدد جرمی منهای عدد اتمی ، تعداد نوترون ها 18=17-

35 19 – الف - بارالکتریکی پروتون و الکترون برابر اما مخالف هم هستند( پروتون مثبت و الکترون منفی است)

 20 – د – ایزوتوپ فقط در تعداد نوترون با هم تفاوت دارند و این عامل روی عدد جرمی تأثیر گذاشته ( چون عدد جرمی حاصل مجموع پروتون ها و نوترون هاست) و آن را در ایزوتوپ های یک عنصر نامساوی می کند. اما تعداد پروتون ها و الکترون های ایزوتوپ یک عنصر مساوی است و به همین دلیل ایزوتوپ ها از نظر خواص شیمیایی یکسان هستند.

 21. ج

 22 . الف – ایزوتوپ ها باید دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی غیریکسان باشند

 23. الف

 24. ب – 10=8-18

 25. د – برم (Br2) نافلز و مایع است. البته جیوه (Hg) هم مایع است. اما این عنصر یک فلز است.

 26. ج – به دلیل اختلاف در تعداد نوترون ها و از طرفی زیاد بودن جرم نوترون در بعضی از خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوتند. اما از نظر خواص شیمیایی تفاوت ندارند.

 27. الف – زمانی که تعداد نوترون بیش از 5/1 برابر پروتون های هسته باشد. هسته ناپایدار است و در صورت شکستن هسته چند نوترون به همراه مقدار زیاد انرژی( گرما) آزاد می شود که برای به جوش آوردن آب و تولید بخار از این گرما استفاده می شود.

 28 . الف – هسته ای که تعداد نوترون آن بیش از 5/1 برابر پروتون آن باشد. 16-6=10 نوترون 9=1/5×6 10>6×5/

1 29. الف – (pu) پلوتونیم سمی ترین و خطرناکترین ماده برای موجودات زنده است.

 30. د

 31 . الف – این دانشمند حدود 200 سال پیش چهار عنصر را کشف کرد سریم وتوریم در ساختار توری گاز و سیلیسیم و سلنیم در تولید سلول های خورشیدی کاربرد دارد.

 32. ج – تعداد نوترون ها به دلیل بی بار بودن تأثیری در بار الکتریکی اتم ندارد. اما به دلیل جرم زیاد اتم را سنگین می کنند.

 33. ب – هسته ی ناپایدار برای رسیدن به پایداری متلاشی می شود که به آن شکافت هسته ای گفته می شود.

 34. ج – بیشتر کشورهای جهان از انرژی هسته ای برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند

 35 . الف - پلوتونیم حاصل متلاشی شدن هسته ی اورانیم است.

 36. ب – امروزه دانشمندان سعی دارند انرژی هسته ای رااز روشی متفاوت با روش شکافت هسته ای (مثل اورانیم) به دست آورند. این روش هم جوشی هسته ای نام دارد. در این روش به جای اورانیم از هیدروژن استفاده می شود. اما هنوز نتوانسته اند روشی برای تبدیل بمب به راکتور یا کنترل انرژی آزاد شده در این واکنش هسته ای به دست آورند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:51  توسط دبیر  |